Aukce právě probíhá, datum ukončení 22. 7. 2024 22:00.
><

VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY


1. Pořadatelem aukce POFILA.CZ je

Antikvariát Dobrá kniha, s.r.o
Staňkova 918/14, 149 00 Praha 4

zastoupená dražebníkem Pavlem Treglem
Laubova 3, 130 00 Praha 3.

Adresa pro korespondenční styk:
c/o Antikvariát Arco, Tomáš Maděra
Jeruzalémská 10, 110 00 Praha 1

e-mail: info@pofila.cz


2. Aukce je dobrovolná veřejná činnost, která se řídí zejména dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a dalšími platnými právními předpisy ČR a jíž se může zúčastnit každá osoba, která splňuje podmínky v těchto právních normách stanovené. Podle podmínek stanovených dražebníkem se aukce koná

a) s online účastí účastníků, kteří činí online příkazy (dále jen „online účastník“ a „online příkaz“) na stránce www.pofila.cz

b) formou písemných příkazů, případně telefonicky, pouze však po předchozí domluvě.


3. Aukční položky je možno si prohlédnout v prodejně Antikvariát Arco, Jeruzalémská 10, Praha 1, vždy však po předchozím telefonickém objednání na čísle +420 224 213 259.


4. Aukční položka (los) se prodává příklepem vydražiteli, který nabídne nejvyšší cenu. K přiklepnuté ceně se připočítává poplatek 20 Kč. Vlastnictví věci získané v aukci se nabývá po uhrazení celé příklepnuté ceny s příslušenstvím (poplatkem).


5. Požadované základní vyvolávací ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí dle vyvolávací ceny aukční položky:

do 500,- Kč 10 Kč
501 - 1000,- Kč 25 Kč
1001 - 2500,- Kč 50 Kč
2501 - 5000,- Kč 100 Kč
5001,- Kč a víc 200 Kč


6. Přiklepnuté ceny včetně poplatků jsou splatné buď osobně v Antikvariátu Arco po vyzvání pořadatelem, nebo do 7 pracovních dnů převodem na účet, který je ve vyzvání k platbě, rozeslaném automaticky po skončení aukce. Při několika shodných písemných příkazech má přednost (získává příklep) dříve doručený příkaz.


7. Losy přiklepnuté písemným příkazem rozesílá pořadatel v nejkratším termínu po zaplacení , nejpozději do týdne po připsání celé částky na účet. s přičtením poštovného.

Poštovné činí:

doporučeně59 Kč
cenné psaní
(nad 880 Kč
automaticky)
90 Kč
Slovensko120 Kč
cizina120 Kč


8. Neprodané losy lze zakoupit se slevou 10% po dobu tzv.výprodeje, o jehož konání pořadatel rozešle informační email.


9. U prodaných losů se odpočítává 20% z dosažené ceny. Úhrada za prodané losy bude zúčtována a vyplácena nejpozději do 30 kalendářních dnů po skončení aukce. Ve stejném termínu budou vráceny neprodané losy jejich majitelům formou poštovní zásilky cenné psaní.


10. V případě, že majitel požádá dražebníka před pořádáním aukce, aby upustil od dražby určené položky (losu), zaplatí dražebníkovi manipulační poplatek ve výši 5% z vyvolávací ceny losu.


11. Odpovědnost za vady věcí u losů zakoupených v aukci lze uplatnit pouze u průkazně skrytých vad věcí. Věci v aukci se kupují ve stavu „jak stojí a leží”. U věcí s vadami, které jsou zřejmé  zejména  z popisu věci či vyobrazení v aukčním katalogu, nelze uplatnit odpovědnost za vady. Při korespondenčním zasílání věcí a převzetí zásilky s věcmi dobírkou lze uplatnit odpovědnost za vady nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí zásilky.


12. Písemné příkazy do aukce a uplatnění vad věcí v písemné formě se zasílají na doručovací adresu adresáta na:

Antikvariát Arco
Jeruzalémská 10, 110 00 Praha 1

nebo na e-mail: info@pofila.cz


13. Pořadatel neodpovídá za nesplnění svých povinností po dobu trvání vyšší moci. Za vyšší moc je podle těchto VAP považována každá událost nezávislá na vůli Pořadatele, která znemožňuje plnění jeho závazků a kterou nebylo možno předvídat. Za vyšší moc se z hlediska těchto VAP považuje zejména přírodní katastrofa, požár, válka, stávka, nedostupnost a nefunkčnost internetového připojení nezaviněných Pořadatelem nebo jiných kritických částí infrastruktury nezbytných pro poskytnutí služby ze strany Pořadatele nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Pořadatele.PRAVIDLA PŘÍJMU PÍSEMNÝCH PŘÍKAZŮ PŘED AUKCÍ A ONLINE PŘÍKAZŮ


1. Ve stanoveném termínu je aukce zahájena a jsou zveřejněny veškeré dražené věci a jejich vyvolávací ceny.


2. Účastníci mohou přihazovat dvěma způsoby:

a) Přihodit nejnižší možnou částku, která je dána jako součet aktuální ceny a minimálního příhozu. V případě prvního příhozu je částkou právě vyvolávací cena.

b) Vepsat své maximum. Aktuální cena bude vypočtena jako stávající nejvyšší příhoz plus výše minimálního příhozu.


3. Po vložení nabídky je uživateli zaslána emailová notifikace, kde je potvrzena akceptace nabídky. Také je patrné, zda je či není aktuálním výhercem na této položce.


4. Výše minimálního příhozu je určena na základě okamžité ceny dražené věci dle tabulky aukčních příhozů.


5. V případě dvou a více stejných maximálních příhozů se vítězem stává uživatel, který nabídku vložil jako první.


6. Uživatel vkládá příhozy do „aukčního košíku“, který je poté nutné odeslat. Odesláním potvrzuje svoji účast v aukci konkrétně dražené věci.


7. Online aukce končí v předem určený čas. Po skončení aukce dražebník odešle účastníkům aukce informace o výsledku a to elektronickou poštou.


8. V případě, že dojde k odeslání příhozu  po skončení on line aukce, není takový příhoz automaticky akceptovaný. Na základě rozhodnutí dražebníka může být takový příhoz akceptovaný, pokud neovlivní výsledek konkrétní on line aukce. O přijetí či akceptaci příhozu odešle účastníkovi informaci elektronickou poštou.PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZBOŽÍ


1. Věci přijímané do aukcí se přijímají od nabízejících. S nabízejícími je uzavřena Smlouva o obstarání prodeje věci v aukci, která specifikuje podmínky a vzájemné práva a povinnosti smluvních stran v této souvislosti. Dražebník může po předchozí dohodě s majitelem dodatečně sloučit několik losů v jednu položku, případně jeden los rozdělit na více položek. Způsob provedení aukce určuje dražebník.


2. Dražebník vybírá od prodávajícího manipulační poplatek za každý los, a to 10,- Kč. Tento poplatek je splatný při vyúčtování aukce i v případě, že los nebyl prodán.


3. Dražebník je oprávněný nabízené věci do aukce odmítnout.  Podle svého uvážení může požadovat u nabízené věci doložení atestu originality, případně může po dohodě s nabízejícím zajistit atest originality a to plně na náklad nabízejícího.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Antikvariát Dobrá kniha, s.r.o.(dále jen „pořadatel“) tímto sděluje, že v souvislosti s její činností zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“), a to zájemce o prodej věcí v aukci (dále jen „zájemce o prodej“) a účastníka dražby (dále jen „účastník dražby“). Ke zpracování dochází ručně a/nebo automatizovaně.


2. V případě zájemců o prodej a účastníků dražby se zpracovávají

a. identifikační údaje, tedy všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, trvalý pobyt nebo jiný pobyt, státní občanství, čísla, případně kopie, předložených identifikačních dokladů; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby,

b. údaj o telefonním čísle a emailové adrese v případě, kdy subjekt údajů komunikuje telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty,

c. údaje týkající se nabízených a vydražených věcí, včetně dosažené a uhrazené ceny,

d. údaje o výši odměny za poskytnuté služby,

e. údaje obsažené v komunikaci (emailové, písemné nebo jiné) zájemce o prodej nebo účastníka dražby s pořadatelem týkající se poskytování aukčních služeb.


3. Poskytnutí a zpracování OÚ uvedených v odst. 2 je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, která se týká poskytovaných služeb pořadatele, tedy umožnění prodeje věcí v aukci a koupě věcí v aukci. Bez poskytnutí těchto OÚ by nebylo možno služby pořadatele poskytovat.


4. Shora uvedené OÚ nebo některé z nich jsou dále zpracovávány:

a. z důvodu případného vymáhání práv nebo vedení jiných sporů před soudy či jinými orgány, když pořadatel má k tomuto zpracování oprávněný zájem,

b. za účelem zasílání obchodních sdělení týkající se obdobných služeb pořadatele, a to osobám, které v souvislosti s poskytovanými službami poskytly elektronický kontakt, neboť na tomto má pořadatel oprávněný zájem,

c. z důvodu plnění zákonných povinností, zejména se to týká povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů, např. za účelem archivace daňových dokladů a případného doložení právního důvodu pro jejich vystavení, a rovněž z důvodu povinnosti provádět identifikaci dle zákona č. 253/208 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


5. Ke zpracování shora uvedených OÚ pro dosažení dále uvedených účelů není nutný souhlas. Po dosažení účelu daného zpracování OÚ již pro tento účel nebudou OÚ dále zpracovávány a pokud již OÚ nejsou třeba k dosažení žádného z uvedených účelů, budou vymazány. Zpracování OÚ pro účely zasílání obchodních sdělení bude ukončeno ihned poté, kdy subjekt údajů vznese proti tomuto zpracování námitku nebo sdělí, že již o zasílání nemá zájem.


6. Pořadatel při plnění svých povinností ze smluv může využívat odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají OÚ předané od pořadatele mají postavení zpracovatelů OÚ a zpracovávají OÚ pouze v rámci pokynů od pořadatele a nesmí je využít jinak. Jde zejména o činnosti znalců a poštovních či doručovacích služeb. Každého takového dodavatele pořadatel pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování OÚ, ve které jsou stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení OÚ.


7. Subjekt údajů má v souvislosti s ochranou OÚ následující práva:

a. na přístup k jeho OÚ, které zahrnuje zejména právo získat od pořadatele potvrzení, zda zpracovává jeho OÚ, informace o účelech zpracování, kategoriích OÚ, příjemcích, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz OÚ týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

b. na opravu nepřesných OÚ; subjekt údajů má však současně povinnost oznamovat změny svých OÚ a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že OÚ, které jsou o něm zpracovávané, nejsou přesné,

c. právo na výmaz OÚ, které se ho týkají, pokud pořadatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto OÚ,

d. na omezení zpracování OÚ do doby vyřešení podnětu, pokud popírá přesnost OÚ, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování,

e. právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování OÚ, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí,

f. na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci,

g. vznést námitku proti zpracování jeho OÚ z důvodu oprávněného zájmu pořadatele (např. na zasílání obchodních sdělení); v případě, že nebude prokázána existence závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, pořadatel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu,

h. obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).POFILA.CZ 2024